فرهنگ در لرستان,
مدیران فرهنگی در لرستان,
نماینده ولی فقیه در لرستان,
مسائل فرهنگی لرستان,
مدیریت فرهنگی در لرستان

نماینده ولی فقیه در لرستان:؛

مدیران به مسائل فرهنگی اهتمام جدی ندارند

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: ولنگاری فرهنگی در نتیجه عدم اهتمام جدی مدیران به مسائل فرهنگی است زیرا مسئولان فرهنگی به دنبال حل مسائل این حوزه نیستند و فرهنگ برای آنها در اولویت قرار ندارد.