امام جمعه بروجرد:

کاندیداها در مناظرات،مباحث را در چارچوب صحیح بیان کنند

 امام جمعه بروجرد گفت: رئیس جمهور آینده نباید چشمش به بیرون از مرزها باشد و کاندیداها در مناظرات مباحث را در چارچوب صحیح بیان کنند و در جامعه تنش ایجاد نکنند.