رئیس ستاد انتخابات لرستان:

یک هزار و ۴۱۴نفر ثبت نامی در پایان روز سوم نام نویسی داوطلبان شوراها

رئیس ستاد انتخابات لرستان گفت: آخرین آمار  ثبت نامی داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا در لرستان تا پایان نام نویسی روز سوم هزار و ۴۱۴نفر بوده است.