کاریکاتور /تاریخ لرها آن چنان بلند است که با هیچ ترفندی کوچک نمی شود

تاریخ لرها آن چنان بلند است که با هیچ ترفندی کوچک نمی شود.