خبرچگنی گزارش می دهد؛

وقتی در ویسیان جایی برای کتابخانه وجود ندارد

با توجه به اهمیت کتاب و مطالعه، در شهر ویسیان جایی برای استقرار کتابخانه وجود ندارد.