هفته بسیج دانش آموزی فرصتی برای ترویج فرهنگ بسیجی/شهید فهمیده الگویی برای دانش آموزان

هشتم آبانماه سالروز شهادت شهید فهمیده است و هفته بسیج دانش آموزی فرصتی برای ترویج فرهنگ بسیجی است.