خط ریلی تهران- جنوب بازگشایی شد

مدیرکل راه آهن لرستان گفت: مسیر ریلی تهران-جنوبپس از 26 ساعت بازگشایی شد.