فرماندار ازنا:

زنگ خطر چالش آب در شهرستان ازنا به صدا در آمده است

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان ازنا با محوریت سند راهبردی مدیریت جامع خشکسالی به ریاست فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.