لرستان دربند سند

سالهاست در لرستان طراحی سند های مختلف از سند اشتغال گرفته تا سند چشم انداز توسعه،پایش شهرستانی و ...باب شده است.