عضو عالی نظام پرستاری کشور:

عدالت در پرداختی به پرستاران رعایت نمی شود/پرستاران از میزان پرداختی طرح تحول سلامت رضایت ندارند

عضو عالی نظام پرستاری کشور گفت: تاکنون 10ماه است که پرستاران کارانه دریافت نکرده اند و تبدیل وضعیت شرکتی کارکنان پرستاری از مسائل ومشکلات لرستان که امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده حل شود.