از بیمارسنگ کلیه ای تا فوت مشکوک همسر قاضی در لرستان؛

کمر بیمارستان جنرال لرستان در طرح تحول سلامت شکست/ موج استعفا در بیمارستان عشایر خرم آباد آغاز شد

بیمارستان عشایر خرم آباد از جمله بیمارستان های جنرال و پر تردد لرستان که در طول شبانه روز بیشترین مراجعات را دارد.