تلنگر سفیرافلاک؛

شورای شهر فرهنگی؛ انتخاب مردم خرم آباد/ توسعه شهری خواسته مردم خرم آباد از شورای جدید

پنجمین شورای شهر خرم آباد هم با همه فراز و فرود ها اعضای خود را شناخت و این بار مردم ترجیح دادن شورایی فرهنگی را روانه این کارزار کنند.