به پاسداشت ایثارگری های رزمنده لرستانی؛

نوجوانی که بر قلب ها فرماندهی می کرد

تعهد،تقوا،تخصص،نگاه وعملکرد جهادی عابدین دوستی موجب شده بود تا این رزمنده با سن کم مورد قبول تمام پایوران و سربازان واقع شود.