رئیس جهادکشاورزی پلدختر:

برداشت خوشه های طلایی گندم از جنوب لرستان آغاز شد

رئیس جهادکشاورزی پلدختر گفت:برداشت خوشه های طلایی گندم از سطح 18هزارهکتار گندم این شهرستان آغاز شد.