پایان 29 سال چشم انتظاری؛

یوسف گمگشته بازآمد

پیکر شهید "فرزاد ایرانفر" پس از 29 سال به بروجرد بازمی گردد و انتظار چندین ساله خانواده این شهید به پایان می رسد.