رئیس شبکه بهداشت ودرمان پلدختر:

56 درصد زایمان ها در پلدختر سزارین است

رئیس شبکه بهداشت ودرمان پلدختر گفت: زایمان هایی که در پلدختر انجام می شود میزان 56درصد از آنها به صورت سزارین انجام می گیرد.