کاریکاتور/کارگران در حال اخراج، مسئولین به هوش باشید!

وحید کشاورز دبیر بخش گرافیک و کاریکاتور ازناخبر طرح این بار خود را با توجه به اتفاقات اخیر در کارخانه فروآلیاژ ازنا و تهدید به اخراج عده ای از کارگران اختصاص داده که توجه ویژه مسئولین را طلب میکند.