نویسنده لرستانی:

مسئولان فرهنگی استان فریاد ما را نمی شنوند/ باید روی زوایای پنهان و جذاب دفاع مقدس کار شود

عزیزیان گفت: مسئولان که هرچه فریاد می زنیم نمی شنوند بارها خواستیم و می خواهیم که فضا را برای اهالی کتاب و شعر فراهم کنند اما امکانات استان ما برای این عرصه بسیار کم است.