شكر ميلياردی قاچاق در لرستان به مقصد نرسيد

فرمانده انتظامي استان، از توقيف سه دستگاه خودرو كشنده و كشف 81 تن و 530 كيلو شكر قاچاق در رومشكان خبر داد .