مرثیه ای برای تالاب بیشه دالان بروجرد/ تالابی که اول خشک شد و بعد در آتش سوخت

نفس تالاب بیشه دالان بروجرد بند آمد و بعد از خشک شدن این تالاب نیمی از آن در آتش سوخت.