تیم های درمانی بسیج پزشکی لرستان به مناطق محروم الیگودرز اعزام شدند