35 نفر از مربیان، مدیران و فراگیران نمونه سال 97 در لرستان تجلیل شدند عکس