روستای بابازید شهرستان پلدختر چندین روز پس از سیل عکس