فعالیت های جهادی و کمک رسانی در پلدختر هنوز هم ادامه دارد