امدادرسانی نیروهای جهادی به مردم روستای چم مهر معمولان