بسيج سازندگي  ,
كارگروه اقتصادي  ,
كارگروه آموزشي  ,
كارگروه پزشكي ,
 كارگروه فرهنگي ,
ساخت واحد مسكوني

با مشاركت بسيج و كميته امداد؛

22 واحد مسكونی برای محرومين خرم آباد احداث می شود

فرمانده سپاه خرم آباد گفت: احداث 22 واحد مسكونی برای محرومين و مددجويان كميته امداد، با هزينه ای بالغ بر 500 ميليون تومان پيشرفت 75 درصدی داشته است.