فرمانده غرب کشور,
 قرارگاه نجف اشرف

فرمانده قرارگاه نجف اشرف در غرب کشور:

منسجم تر از همیشه در برابر دشمن ایستاده ایم

فرمانده قرارگاه نجف اشرف در غرب کشور گفت: ملت ایران قهرمانانه در صحنه های مختلف سینه سپر کرده و منسجم تر از همیشه در برابر دشمن ایستاده ایم و پوزه دشمن را به خاک می مالیم.