اعتبار,
شهرستان دلفان,
بودجه

فرماندار دلفان:

۶۰ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان دلفان اختصاص یافت

فرماندار دلفان گفت: 60 میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات استانی به شهرستان دلفان اختصاص یافت.