9 ماه انتظار کارگران شهرداری ,
سفره خالی کارگران ,
اعتراض کارگران

9 ماه انتظار کارگران شهرداری بروجرد برای دریافت حقوق؛ سفره خالی کارگران را به خیابان کشاند

کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به 9 ماه حقوق معوقه در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.