گندم ,
کودهای شیمیایی,
کشاورزی,
کلش سوزی

خاک را خاکستر نکنیم!/ گوش سخن‌شنو کجا؛ دیده اعتبار کو؟

کاه و کلش گندم موجود در خاک می‌تواند اثرات سوء کودهای شیمیایی را کاهش دهد اما با این وجود برخی از کشاورزان به علت ناآگاهی از اثرات مفید این مواد، کاه و کلش باقی‌مانده بر روی زمین‌های کشاورزی را آتش زده و مانع حاصلخیزی خاک زمین‌های کشاورزی خود می‌شوند