اهدا عضو,
مرگ مغزی,
کوروش ساکی,
علوم پزشکی لرستان

اهدا اعضای بدن 5بیمار مرگ مغزی در لرستان

رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان گفت: طی دوسال گذشته  پنج خانواده لرستاني اعضاي بيمار مرگ مغزي خود را اهدا كردند.