منطقه پاچنار,
بازدید مسئولان از مناطقه حاشیه شهر,
پاچنار,
 پاچنار خرم آباد ,
 محلات حاشیه خرم آباد,
 محرومیت زدایی ,
محلات حاشیه نشین

در بازدید مسئولان از مناطق حاشیه نشین خرم آباد مطرح شد؛

ضرب العجل 48ساعته برای رفع معایب برق منطقه پاچنار و ساماندهی چشمه آب محله

در بازدید مسئولان از مناطق حاشیه نشین خرم آباد مقرر شد معایب برقی و وضعیت نامناسب روشنایی کوچه های زاگرس و 16 متری منطقه پاچنار تا 48 ساعت آینده رفع شود.