کارخانه قند لرستان,
شکر,
کارخانه قند,
شکر لرستان,
چغندر قند

درگفت وگو با سفیرافلاک مطرح شد:

افزایش 40 هزارتنی خرید چغندردر کارخانه قندلرستان/شکر کام تولیدکننده قندلرستان راتلخ کرد

رئیس کارخانه قندلرستان گفت:شکرکارخانه قند لرستان ،یک برند است،شکرهای دپوشده در انبار این کارخانه، مشکلاتی  را این محصول ایجاد کرده است.