اعتراض ادامه‌دار ,
کارگران شهرداری بروجرد,
 طلب 9 ماهه

اعتراض ادامه‌دار کارگران شهرداری بروجرد؛ طلب 9 ماهه کارگران پرداخت نشد

کارگران شهرداری بروجرد در پنجمین روز متوالی در اعتراض به 9 ماه حقوق معوقه در مقابل فرمانداری تجمع کردند.