اهانت کنندگان به قوم لر,
 انتقاد استاندار لرستان

انتقاد استاندار لرستان از اهانت کنندگان به قوم لر

استاندار لرستان در صفحه اینستاگرامی خود نوشت کسانی که در روزهای اخیر باعث تحریک احساسات قوم غیور لر شدند حداقل کاری که باید انجام دهند عذرخواهی رسمی است هرچند این عذرخواهی مانع تعقیب قانونی نخواهد شد.