شهرک های صنعتی لرستان,
آمایش سرزمینی,
صنعت لرستان

در دیدار مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان با نماینده مجلس مطرح شد:

سرمایه گذاری در استان باید بر اساس آمایش صنعت استان باشد

بختیار رازانی  گفت: هر گونه سرمایه گذاری در استان بایستی بر اساس اسناد بالا دستی و آمایش صنعت استان صورت پذیرد؛ سرمایه گذاری بر اساس پتانسیل های استان باشد ارزش افزوده بیشتری در پی دارد.