جعفر بدری,
دادگستری لرستان,
زمین خواری

رئیس کل دادگستری لرستان:

زمین‌خواری در اراضی لرستان/ سازمان بازرسی تخلفات را گزارش دهد

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به زمین‌خواری و تغییر کاربری در اراضی این استان، گفت: سازمان بازرسی تخلفات دستگاه‌ها در این زمینه را گزارش دهد.