درختان,
قاچاق,
قطع,
بروجرد

داستان بی پایان قطع درختان؛

سودجویانی که ریه های تنفسی را قاچاق می کنند/ درختان گرفتار اره قاچاقچیان!

قصه قطع درخت داستان جدیدی نیست، موضوعی است که مدتهاست ادامه دارد و سودجویان درختان این شهر را قطع کرده و سپس به صورت غیر مجاز به شهرهای دیگر فرستاده می شوند.