فرودگاه خرم آباد,
لغو پروازهای فرودگاه خرم آباد,
پروازهای خرم آباد

سفیرافلاک پی گیری کرد؛

یک بام و دوهوای پروازهای خرم آباد/ پروازهای نامنظم ماحصل قراردادهای رفاقتی

طی هفته گذشته پروازهای خرم آباد-تهران و بالعکس و خرم آباد-مشهد و بالعکس شرکت هواپیمایی تابان لغو شد که با اعتراضات زیادی مواجه شد.