دانشجویان,
اردوی جهادی,
بروجرد

جهادگرانی که غبار محرومیت را زدودند/ حضور جوانان جهادگر برای آبادانی "جهان آباد" بروجرد

دانشجویانی در قالب اردوهای جهادی این روزها در مناطق و روستاهای محروم حاضر می شوند تا علاوه بر زدودن محرومیت بتوانند امید را دوباره در این روستاها زنده کنند.