آسیب های اجتماعی,
دختران فراری,
خانه گریزی,
فرار دختران

سفیرافلاک بررسی می کند/

خانه گریزی دختران؛آغازی برای تباهی و فناپذیری

آن گاه که خانه به محیطی نا امن تبدیل می شود، دختران راهی جز فرار نمی بینند که این رهیدن سرآغاز لغزیدن در سراب است.