معاون عمرانی استانداری لرستان,
ملکشاهی راد,
اصلانی

وظیفه معاون عمرانی حضور در پروژه های عمرانی است نه بیانیه و خطابه سیاسی!

امروز مردم لرستان از مدیران ناکارآمد شکایت دارند و نمایندگان مردم لرستان نیز همچون مردم معتقدند برخی مدیران نالایق، لرستان را در حوزه عمران و اقتصاد تا لبه پرتگاه کشانده اند.