تغییرات حاشیه دار مدیران آموزش وپرورش لرستان,
ضرب وجرح مدیر آموزش وپرورش دره شهر,
سکوت وبهت وزیر آموزش وپرورش

التهاب در سیستم تعلیم و تربیت غرب کشور؛

سیاسی کاری الفبای جدید تعلیم وتربیت در لرستان؟/ وزیر آموزش وپرورش مبهوت اتفاقات تلخ لرستان و ایلام!

در سی ام بهن ماه با تغییر وتحول چهار مدیر شهرستانی آموزش وپرورش لرستان چراغ حاشیه در سیستم تعلیم وتربیت روشن شد.