مطهری و شریعتی؛ تقابل یا توازن؟

بررسی ابعاد دین پژوهه دو شخصیت معاصر؛

مطهری و شریعتی؛ تقابل یا توازن؟

 در مورد تفاوت نگرش دکتر شریعتی و استاد مطهری در برداشت از دین، مهم­ترین منبعی که منجر به اختلاف نگرش این دو می شود، این است که دکتر شریعتی یک برداشت جامعه شناسانه دارد و استاد مطهری در برداشت خود از دین یک دیدگاه فلسفی ارائه می­ دهد.

فیلم و کلیپ