اعتراض,
کامیون,
مطالبات,
کامیون داران,
 اعتراضات صنفی

سفیرافلاک گزارش می دهد؛

مطالبات کامیونداران روی ریل تحقق/ خواب آشفته معاندان برای اعتراضات صنفی تعبیر نخواهد شد!

طی 2 ماه گذشته کامیونداران نسبت به برخی از مشکلات اعتراض هایی داشتند که رفع مشکلات آنها در حال انجام است.